DOMENA HFB.PL na sprzedaz. Telefon 503188285 , info@stronywchmurze.pl

HFB Sp. z o.o. - producent maszyn i technologii wyt�aczania oferuje: linie do wyt�aczania, wyt�aczarki, mieszalniki PCV, buteleczarki i urz�dzenia peryferyjne.


NOWO��
 HANDEL MASZYNAMI

U�YWANE MASZYNY
I LINIE DO WYT�ACZANIA
NA SPRZEDA�

 


HFB, Panele Klinkierowe, maszyny do wyt�aczania, Facebook


 

QR code Hfb Sp. z o.o.  - linie do wyt�aczania, maszyny do wyt�aczania

 

 

 
 

 


Firma HFB Sp. z o.o. zosta�a utworzona w 1993 roku. W�a�cicielami firmy s� osoby posiadaj�ce ogromne do�wiadczenie w budowie maszyn i technologii wyt�aczania, zdobywane od 1975 roku. Nasze maszyny zdoby�y uznanie na ca�ym �wiecie oraz podczas wielu mi�dzynarodowych targ�w otrzymuj�c wielokrotnie nagrody.


Program produkcyjny:

*  wyt�aczarki jedno i dwu�limakowe

*  kompletne linie do wyt�aczania:

   - p�yt komorowych z PC i PP
   - p�yt p�askich, falistych i trapezowych z PC, PVC, PS i PE
   - p�yt i profili spienionych z PVC i PS
   - rur, profili okiennych, parapet�w, paneli meblowych
   - folii wylewanych
   - granulatu
   - doradztwo techniczne
   - us�ugi serwisowe

* handel u�ywanymi wtryskarkami, mieszalnikami PVC, buteleczarkami i urz�dzeniami peryferyjnymi.


Konstrukcje maszyn uwzgl�dniaj� obecny stan wiedzy technicznej i tendencje rozwojowe techniki �wiatowej w zakresie system�w automatyki i budowy maszyn do przetw�rstwa tworzyw sztucznych. Zastosowane rozwi�zania i u�yte wyposa�enia maszyn zapewniaj� ich niezawodno��, energooszcz�dno�ci jak r�wnie� proekologiczno��. Zastosowanie elektryki i elektroniki firmy SIEMENS daje gwarancje perfekcyjnej zgodno�ci wszystkich zastosowanych element�w z sob�, a w przypadku awarii �atwego dost�pu do sieci hot line SIEMENSA.

W wyt�aczarkach dwu�limakowych stosujemy reduktory znanej firmy HENSCHEL a w wyt�aczarkach jedno�limakowych nowoczesne kompaktowe przek�adnie silnikowe znanej niemieckiej firmy.

Podczas Targ�w PLASTPOL w 2004 roku zaprezentowali�my po raz pierwszy wyt�aczark� z kompaktow� przek�adni� �limakow�, za kt�r� nasza firma otrzyma�a z�oty medal. Zastosowana w niej kompaktowa przek�adnia silnikowa, w por�wnaniu z tradycyjn� technik� (tj. silnik i reduktor), jest o wiele korzystniejsza:

- jest zdecydowanie mniejsza i l�ejsza ni� w dotychczasowych
- cicha praca nap�du w wyniku zastosowania wirnik�w o
  ma�ych �rednicach - redukcja poziomu ha�asu do 10 dB
- ma�e si�y od�rodkowe, ma�e drgania, wi�ksza wydajno�� �o�ysk
- zintegrowany system wodnego ch�odzenia �o�ysk
- wysoka dynamika nap�du spowodowana mniejszymi
  �rednicami wirnik�w
- w przypadku uszkodzenia jednego z silnik�w, pozosta�e
  mog� pracowa� nadal
- zintegrowane �o�ysko oporowe
- wysoka funkcjonalno�� i nowoczesny design
- brak k� pasowych i pask�w klinowych
- nieskomplikowana regulacja, obs�uga i serwis
- minimalna ilo�� zu�ytego oleju
- minimum czynno�ci konserwacyjnych
- rozwijany jest pe�en moment obrotowy przy zerowej pr�dko�ci
- d�ugowieczno�� u�ytkowania
- spos�b wykonania zapewnia swobodny dost�p do �limak�w od ty�u
  i �atwe przy��czenie zewn�trznych urz�dze� termostatuj�cych

Budowane przez nas linie do wyt�aczania uwzgl�dniaj� indywidualne �yczenia naszych klient�w. Dostosowujemy si� do ich wymaga�, po��danych wydajno�ci i pr�dko�ci wyt�aczania. Dla wygody klient�w wykonujemy r�wnie� g�owice do wyt�aczania oraz zapewniamy szkolenia i nauk� wyt�aczania.

Zapraszamy do wsp�pracy.
HFB Sp. z o.o

 

 

 

 

Oferta Targi Zdj�cia Kontakt Linki
Projekt i wykonanie strony: Arkadiusz Szumski
www.szumski.pl
 
  |  Panele Klinkierowe  |  Midzyzdroje  |  Wolin  |  nieruchomosci  | 

stat4u